Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2019

Tháng 5

Hoa dừa cạn


Em trở về đây để nắng hồng
Hồn xưa còn đẹp ý xưa không?
(ĐH)