Thứ Ba, 29 tháng 7, 2014

Tháp

Từ trời xanh
           rơi
             vài giọt tháp Chàm
                                       ...............
                                                      (thơ Văn Cao)
Tháp Trầm  hương Nha Trang