Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013

"Cốc" nhỏ

Nụ hồng từng cánh nhỏ
Ngó đất trời ươm hương

                                                                          Cửa sau