Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

DCLão ni tự nhiên chụp hình với mình. Đúng là khỉ độc! Hi
Cầu trời cho năm ni tiễn lão khỏi hội độc thân cho rồi!!!