Thứ Hai, 28 tháng 4, 2014

Lang thang tìm chốn hoa vàng

Một thảm hoa vàng, mình thích hoa này chi lạ, mùa này nắng, hoa li ti trải dài dọc lối, chưa tìm đúng tên hoa, :)

Hoa li vàng lay lất gió muôn phương: